A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 2017

A VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás felhívás keretében 100%-os intenzitású támogatásra lehet kérelmeket benyújtani 2017. március 1. -től. A kérelmezhető támogatási összeg 40.000 euró, ami jelenleg nagyjából 12,3 millió forint.

A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban – az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kívánja kezelni. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A jelenlegi felhívás nem teszi lehetővé, hogy a kérelmező most fogjon bele mezőgazdasági tevékenység végzésébe, már a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell mezőgazdasági tevékenységgel és a kérelem benyújtásakor minimum 6000 STÉ termelési kapacitással kell rendelkeznie. Természetes és jogi személyek egyaránt nyújthatnak be támogatási kérelmet, de konzorciumban nem lehet pályázni.

Jelen felhívásra kérelmet nyújthat be:

 • Természetes személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
  • Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.
  • Támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves.
  • Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
   Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 6. számú, míg az elismert végzettségek felsorolását a felhívás 7. számú melléklete tartalmazza.
   Jogosult támogatási kérelem benyújtására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a 6. és 7. számú mellékletek szerinti szakképesítést vagy végzettséget bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazoló kérelmező is.
  • A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.
 •  Jogi személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
  • Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.
  • A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként.
  • A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője (ezáltal az irányítás, hasznok és pénzügyi kockázatok tekintetében tényleges és hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy) legalább 18, legfeljebb 40 éves.
  • A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik. Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 6. számú, míg az elismert végzettségek felsorolását a 7. számú melléklete tartalmazza. Jogosult támogatási kérelem benyújtására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a 6. és 7. számú mellékletek szerinti szakképesítést vagy végzettséget bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazoló kérelmező.
  • A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője együttesen11 legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik.

Értékelési szempontok:

Tartalmi értékelési szempont Adható pontszám Az értékelés alapja
1. A támogatási kérelem benyújtásakor ökológiai gazdálkodás folytatása vagy kötelezettségvállalás benyújtása legalább az átállás alatti státusz elérésére. Az átállás alatti státuszt a működtetési időszak második évének december 31. napjáig kell elérni. Az erről szóló igazolást a második kifizetési kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. 4 A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Hungária Öko Garancia Kft igazolása az ökológiai gazdálkodás folytatásáról, vagy a támogatást igénylő nyilatkozata a kötelezettségvállalás tekintetében.
2. A támogatást igénylő minőségrendszerben16 vesz részt, vagy vállalja, hogy legkésőbb a működtetési időszak második évének december 31. napjáig csatlakozik minőségrendszerhez. Az erről szóló igazolást a második kifizetési kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. 3 Igazoló dokumentum, vagy a támogatást igénylő nyilatkozata a kötelezettségvállalás tekintetében
3. Környezeti- és klíma-alkalmazkodási szempontok érvényesítése. (Több szempont teljesítése esetén is maximum 4 többletpont érvényesíthető.) A támogatást igénylő nyilatkozata a kötelezettségvállalás tekintetében.
3.1. A projekt keretében érintett gazdaságban a működtetési időszak második év december 31. napjáig a gazdaságban keletkező zöldhulladék, faapríték felhasználására vonatkozó technológia alkalmazása, saját komposztálótér kialakítása. A zöldhulladék, faapríték felhasználására vonatkozó technológia alkalmazására, saját komposztálótér kialakítására a támogatási összeg legalább 5 %-ának megfelelő összeget kell fordítani. Az alkalmazott technológia, komposztálótér kialakításának dokumentációját a második kifizetési kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. 4
3.2. A működtetési időszak második év december 31. napjáig a projekt részeként megújuló energiát (napenergia, geotermikus hő, szélenergia stb.) hasznosító technológia kerül kiépítésre. A megújuló energiát hasznosító technológia kiépítésére a támogatási összeg legalább 5 %-ának megfelelő összeget kell fordítani. Az alkalmazott technológia kialakításának dokumentációját a második kifizetési kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. 4
3.3. Mezőgazdasági erőgép/traktor vásárlás esetén legalább EURO4 környezetvédelmi besorolású motorral szerelt gép vásárlására tett kötelezettségvállalás. Az igazoló műszaki dokumentációt a második kifizetési kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. 4
 4. Magasabb hozzáadott értékű gazdálkodási tevékenység vagy gazdálkodási mód végzése. A támogatás igénylő nyilatkozata
 4.1. A működtetési időszak 4. évében a gazdaság STÉ szerint meghatározott üzemméretének legalább 80%-a állattenyésztésből, kertészetből, vagy állattenyésztésből és kertészetből származik. 12
 4.2. A működtetési időszak 4. évében a gazdaság Standard Termelési Érték (STÉ) szerint meghatározott üzemméretének legalább 50%-a állattenyésztésből, kertészetből, vagy állattenyésztésből és kertészetből származik. 6
 5. Szakmai képzettség szintje. Végzettséget igazoló okirat másolata
 5.1. A felhívás 7. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termeléssel összefüggő felsőfokú képzettség. 6
 5.2. A felhívás 6. mellékletében meghatározott mezőgazdasági termeléssel összefüggő felsőfokú szakképesítés vagy technikusi vagy szaktechnikusi szakképzettség vagy felsőoktatási szakképzés keretében szerzett végzettség. 3
6. Korábban megszerzett szakmai gyakorlat (a támogatási kérelem benyújtási évét megelőző öt évben teljesített) NEBIH igazolás az első őstermelői igazolvány kiállításáról és az értékesítési betétlap valamint a mezőgazdasági termelő tevékenység bejelentését igazoló, az állami adóhatósághoz benyújtott T101 jelű nyomtatvány másolata, vagy munkaszerződés másolata vagy, munkáltatói igazolás.
6.1. Legalább 3 év üzleti tervben vállalt kötelezettséggel összefüggő szakmai gyakorlat. 8
6.2. Az üzleti tervben vállalt kötelezettségen kívüli, legalább 3 év mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő szakmai gyakorlat. 4
7. Foglalkoztatási hatás a kötelező vállaláson túl. A támogatás igénylő nyilatkozata
7.1 Önfoglalkoztatáson kívül, legalább 1 teljes munkaidő egyenértéknek (TME) megfelelő állandó alkalmazotti állás biztosításának20 vállalása a működtetési időszak 2. év január 1. napjától. 6
7.2. Önfoglalkoztatáson kívül legalább 1 részmunkaidős21 állandó alkalmazotti állás biztosításának vállalása vagy legalább 1 TME-nek megfelelő egyszerűsített foglalkoztatás22 keretében foglalkoztatott statisztikai állományi létszám vállalása a működtetési időszak 2. év január 1. napjától. 3
8. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. A támogatást igénylő nyilatkozata
8.1. Amennyiben a 7.1. pontban vállalt munkavállaló megváltozott munkaképességű. 2
8.2. Amennyiben a 7.2. pontban vállalt munkavállaló megváltozott munkaképességű. 1
9. Üzleti terv minősége. 55 Üzleti terv