Éghajlat-változáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 2017

A VP3-5.1.1.1-16 Éghajlat-változáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása felhívás keretében a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai részére a valószínűsíthető természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati események és katasztrófaesemények következményeinek mérséklése érdekében támogatási kérelmet nyújthatnak be, elektronikus úton, Egyéni projektként 20 millió forint, kollektív projektként 100 millió forint a maximális támogatás erejéig. A támogatási intenzitás, egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a.

A felhívás kapcsán rendelkezésre álló keretösszeg: 4,72 milliárd forint, a várhatóan támogatható projektek száma: 210 db.

Támogatási kérelmet nyújthat be,

  • az a mezőgazdasági termelő, aki igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik, továbbá igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 12. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
  • legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. Konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként kell, hogy szerepeljen a kifizető ügynökség által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.
  • Termelői csoport és termelői szervezet, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok
    • árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
    • legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést.

Támogatási kérelem benyújtására 2017.01.06. és 2019. 01.09 között van lehetőség, azonban az első kör benyújtására 2017.02.06.-ig van lehetőség, az alábbi tevékenységekre:

  • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása.
  • Mezőgazdasági esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása.
  • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása.

Tartalmi értékelési szempontok:

Tartalmi értékelési szempont Adható pontszám Az értékelés alapja
1. 2012. január 1-től a megvalósítási hely településén igazoltan előfordult olyan káresemény, amelyre a kármegelőző beruházás irányul  Területileg illetékes megyei Kormányhivatal által a termelő részére kiállított hatósági bizonyítvány vagy határozat az adott káresemény bekövetkeztéről vagy igazolása arról, hogy a megvalósítási hely településén az adott káresemény előfordult vagy Országos Meteorológiai Szolgálat igazolása arról, hogy a termelő által megművelt területen/a megvalósítási hely településén/kistérségben/járásban az adott káresemény előfordult vagy Biztosító által a termelő részére kiállított kárszemle jegyzőkönyv az adott káresemény előfordulásáról/vagy az adott káresemény miatt felmerült kárkifizetésről szóló értesítés
az elmúlt öt évben legalább egyszer előfordult káresemény  10
az elmúlt öt évben legalább kétszer előfordult káresemény  15
 2. A támogatást igénylő 2012 óta kárenyhítő juttatásban részesült az adott káresemény kapcsán, amelyre a projekttel érintett a kármegelőző beruházás irányul  5 MVH nyilvántartás
3. A projekttel érintett kármegelőző beruházás kertészeti kultúrák4 károsodásának megelőzésére vonatkoznak 20 A támogatást igénylő nyilatkozata, MVH nyilvántartás
4. A tervezett projekt kollektív beruházásként valósul meg. 5 A támogatást igénylő nyilatkozata
5. Üzleti terv minősége 55 Üzleti terv