Támogatást igénybe veheti, aki:

 • a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;
 • a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik
  • az 1. számú mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,
  • a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek legalább egyikével, vagy
  • a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel
 • gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, valamint
 • vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.
 • az 1. és 2. mellékletekben felsoroltaktól eltérő szakképesítést szerzett, de a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által kiadott állásfoglalással rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor arra vonatkozóan, hogy szakképesítése megfeleltethető az 1. és 2. mellékletben szereplő szakképesítések valamelyikének.
 • az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott végzettséggel rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik olyan felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentummal, amely tanúsítja, hogy a támogatási kérelmet benyújtó személy a 2. mellékletben meghatározott szakon végzett képzések legalább egyikének tekintetében sikeres záróvizsgát tett.
 • a 3. mellékletben foglalt táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai eléri a 47 pontot
 • a 3. mellékletben foglalt táblázat „C” Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai eléri a 4 pontot
 • a 3. mellékletben foglalt táblázat „D” Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai eléri a 20 pontot

Támogatás mértéke, elszámolható kiadások:

 • Keretösszeg: legalább 10 milliárd forint
 • A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete a Vhr. 21. § (2) bekezdése szerinti közleményben meghatározott SFH értékekkel számolva
  • legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,
  • legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,
  • legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
 • Az EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszámot a napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám alapján kell meghatározni, amelyet az MVH az egyes állatfajokra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről és a Baromfi Információs Rendszerről szóló miniszteri rendeletekben meghatározottak alapján vezetett nyilvántartásokból állapít meg.
 • Az állatlétszámot a gazdálkodási naplóban rögzített állatállomány-nyilvántartásnak is alá kell támasztania.
 • Az MVH az EUME számítás alapjául szolgáló területméretet és a hasznosítás módját az adott évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem adataiból ellenőrzi.
 • Az egységes területalapú támogatással nem érintett területek esetében a terület mérete a földhasználati nyilvántartásból, az SFH érték az ügyfél nyilatkozata alapján kerül ellenőrzésre.

Ügyfél köteles:

 • a gazdaságot személyes közreműködéssel vezetni
 • a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folyamatosan folytatni;
 • vállalásokat nyilatkozat fenntartani, a kötelezettségeket teljesíteni.
 • a működtetési időszak alatt a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet) alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni
 • a használatában lévő területeket a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni, amennyiben a földhasználati nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak;
 • Gazdálkodási naplót a működtetési időszak alatt naprakészen vezetni (GN főlap, GN-06, GN-14, GN-17, GN-18, GN-19)

Kapcsolódó jogszabályok, közlemények:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  2007. évi XVII. törvény  a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyébintézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről link
EUSDR_logo_miniszterelnokseg  24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet  EMVA a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről link
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól link
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V. 7.) számú MVH Közlemény A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről link