Támogatást igénybe veheti, aki:

 •  mezőgazdasági termelő és a Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez és akinek a 2. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.
 • a nyilatkozata alapján az 1. számú mellékletben szereplő SFH kódok alapján számított 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a 2014. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében megjelölt hasznosítási kódok és területnagyság alátámasztják
 • a 2014. évben benyújtott TERA kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2014. évben benyújtott TERA kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az  a 2014. évben benyújtott TERA kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörében kiállított, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon hitelt érdemlően igazolja.
 • a nyilatkozatát a 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2014. évben benyújtott TERA kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja
 • a 2015. évben benyújtott TERA kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2015. évben benyújtott TERA kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2015. évben benyújtott TERA kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenység vonatkozásában a 2015. évi 4 EUME kértészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal által kiállított, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon hitelt érdemlően igazolja,
 • a nyilatkozatát a 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2015. évben nyújtott TERA kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja.

Támogatási kérelem benyújtása:

 • Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakában kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.
 • A kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben  meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2015. május 18.- án 8.00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. június 1-jén 18.00 óráig lehet benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
 • A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép tárolási helyét.

Támogatási kérelemhez csatolni kell:

 • nagyértékű gépbeszerzés esetén az értékelési szempontokat alátámasztó, a 3. mellékletben meghatározott dokumentumokat, illetve mindazon nyilatkozatokat, dokumentumokat, melyet e rendelet a támogatási jogosultság megszerzésének vagy megtartásának feltételéül előír
 • kisértékű gépbeszerzés esetén - induló vállalkozások kivételével - a 3. melléklet C része szerinti szempontok alapján készített pénzügyi tervet
 • az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja, hogy a támogatott gépet a kertészeti tevékenység keretében, mezőgazdasági üzemén belül használja
 • nagyértékű gépbeszerzés esetén a 4. és 5. melléklet szerinti végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztató ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben vállalt, meghatározott mezőgazdasági végzettséggel rendelkező alkalmazott foglalkoztatását
 • a 3. § (2) bekezdés a)-e) pontok szerinti nyilatkozatok valamelyikét és amennyiben szükséges, kormányhivatali igazolást.

Támogatást nem veheti igénybe, aki:

 • Aki nem a gépkatalógusban szereplő gépek közül szeretne választani.
 • A gépek közül olyan kertészeti traktort szeretne beszerezni, melynek motorteljesítménye nagyobb, mint 75 kW.
 • a 3. számú mellékletben, meghatározott szempontok alapján megadott összpontszámból nem éri legalább a 22 pontot.

Támogatás mértéke, elszámolható kiadások:

 • Keretösszeg: legalább 10 milliárd forint
  • a jóváhagyott támogatási igény függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 50%-a kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó
  • amennyiben a kisértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a támogatási igény nem éri el a keretösszeg 50%-át, úgy a fennmaradó forrás a nagyértékű beruházások támogatására felhasználható
  • amennyiben a nagyértékű beruházásokra benyújtott kérelmek alapján a támogatási igény nem éri el a keretösszeg 50%-át, úgy a fennmaradó forrás a kisértékű beruházások támogatására felhasználható.
 • A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás:
  • 35%-a
  • 45%-a, ha az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen van
  • 45%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.
 • Amennyiben az igényelt gép besorolható a 7. melléklet szerinti valamely gépcsoportba, és szerepel a gépkatalógusban, úgy a gépkatalógusban feltüntetett árat az elszámolható kiadások nem haladhatják meg.
 • Építési tevékenység és a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadások nemtámogathatóak.

Ügyfél köteles:

 • a műveletet 2015. szeptember 21-ig megvalósítani.
 • legkésőbb 2015. október 5-ig kifizetési kérelmet benyújtani.
 • a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a kertészeti tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén üzemeltetni
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát - az önfoglalkoztatást is beleértve - az üzemeltetési kötelezettség időtartalma alatt legalább szinten tartani
 • az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani.
Kapcsolódó jogszabályok, közlemények:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyébintézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről link
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól link
EUSDR_logo_miniszterelnokseg 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet EMVA a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről link
EUSDR_logo_miniszterelnokseg  20/2015 (V. 18.) IH Közlemény Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 20/2015. (V. 18.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V.6) MvM rendeletről link
EUSDR_logo_miniszterelnokseg  21/2015 (V. 18.) IH Közlemény Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 21/2015. (V. 18.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V.6) MvM rendeletről link
Kapcsolódó hírek, információk: